Technische Commissie

Opdracht:

De technische commissie faciliteert en coördineert alle zaken omtrent de spelers en trainers op basis van het Technisch meerjaren opleidingsbeleidsplan. De commissie doet dit voor prestatieteams, waarbij er een prestatiecultuur moet ontstaan die kenmerkend en eigen is voor Apollo 8, vernieuwend is en anders is, waardoor deze een gevoel oproept van ‘erbij willen horen’. De commissie is ook actief voor de grote breedtesportlijn binnen Apollo 8 waarin spelers/speelsters spelen voor hun plezier en beweging.

Zij doet dat vanuit de missie en kernwaarden die Apollo8 heeft. Apollo 8 is een sportieve en gezellige volleybalvereniging voor breedtesport en topsport, met een jeugdopleiding, een heren- en dameslijn. Een club die vijf kernwaarden nastreeft en uitstraalt. Dit zijn de basiswaarden van Apollo 8 en vormen de pijlers onder de cultuur die zo kenmerkend is voor onze club.

 1. Respect: Sportiviteit, correct zijn t.o.v. tegenstanders, officials en begeleiders
 2. Sociale binding: Sterke onderlinge verbondenheid en maatschappelijke betrokkenheid
 3. Ambitie: Topsport en breedtesport, regionaal toonaangevende jeugdopleiding
 4. Continuïteit: Continu ledenaantal, kwalitatief en kwantitatief goed kader en gezonde financiële huishouding
 5. Communicatie: Transparantie met een duidelijke taakverdeling en eenduidige informatievoorziening.

De technische commissie werkt op basis van een jaarkalender. Hierin staan de taken en verantwoordelijkheden geagendeerd, waaronder de werving & aanstelling van trainers en wanneer de evaluatiemomenten met teams en trainers plaatsvinden. Daarnaast het bekendmaken van nieuwe teamindelingen als ook NOJK-teams. Bovendien regelt en communiceert zij tijdig de indeling van trainingsuren.

Voor D1 is de doelstelling een aparte commissie op te richten. Zodra die er is neemt deze de taken over vanuit de technische commissie voor dit team

Verantwoordelijkheden:

 • Maken van teamindeling in samenspraak met de trainers
 • Werven, aanstellen en begeleiden van trainers en coaches
 • Nieuwe leden verwijzen
 • Coördinatie tussen trainers en teams
 • Evaluatie van trainers c.q. voortgangsgesprekken
 • Zorgen dat opleidingsplannen worden uitgevoerd.
 • Zorgen dat de prestatielijn zich goed ontwikkelt
 • Opstellen van jaarlijks trainersbudget dat voorgelegd kan worden ter goedkeuring aan het bestuur
 • Vragen vanuit en problemen met teams bespreken in TC en oplossingen aandragen
 • Wensen voor zaalhuur in kaart brengen en aandragen en opstellen trainingsrooster
 • Bezoek wedstrijd van de teams
 • Alles rondom het Nederlands Open Jeugd Kampioenschap (NOJK) organiseren, zoals teamindeling, Trainers/coaches regelen en programma voorbereiden.
 • TC werkt in geledingen, te weten prestatielijn, breedte lijn, mini’s en jeugd. TC stemt haar opdracht en uitvoering daarvan af met bestuur en voert daarvoor onderling overleg.
 • TC heeft naast de TC leden voor de herenlijn, dameslijn, jeugdlijn en cmv-lijn coördinatoren
 • voor opleidingen, regiotraining en jeugdcommissie.

Bevoegdheden:

 • Verzorgen van de teamindeling
 • Verzorgen van trainers en coaches
 • Opstellen van trainersbudget
 • Verzorgen van trainingsschema

Functies:

Bestuurlid met TC in portefeuille: Joyce Hulsman

Voorzitter TC: Hendrik Bom

Technisch Coördinator Heren: Gäby van der Linde en Abe Talsma

Technisch Coördinator Dames Prestatie: Sabine Zander

Technisch Coördinator Dames Breedte: Koen Kuipers, Koen Hampsink en Nick Snippers

Technisch Coördinator Meisjes Prestatie: Petra Boomkamp

Technisch Coördinator Meisjes A Breedte: Vacant

Technisch Coördinator Meisjes B Breedte: Lesley Remerink

Technisch Coördinator Meisjes C Breedte: Linda Bults

Technisch Coördinator Jongens: Gäby van der Linde

Technisch Coördinator CMV (Mini): Cindy Kruize en Miranda Bloemhof

Technisch Coördinator Opleiding: Anika de Beer

Heb je nog vragen of iets te melden, dan kun je contact opnemen met de technische commissie door in het contactformulier “Technische commissie” te selecteren.