Sponsorcommissie

Opdracht

De commissie heeft als opdracht alle zaken die samenhangen met de sponsorinkomsten te regelen. Dit betreft het benaderen van potentiele sponsoren, contact houden met bestaande sponsoren, contractuele vastlegging van alle sponsorovereenkomsten en samenwerking met de Businessclub van Apollo 8 en de Commissie Dames 1 Eredivisie.

De sponsorcommissie zal Apollo 8 uitdragen als een sportieve volleybalvereniging voor breedtesport en topsport, met een jeugdopleiding, een heren- en dameslijn. Een club die vijf kernwaarden nastreeft en uitstraalt. Dit zijn de basiswaarden van Apollo 8 en vormen de pijlers onder de cultuur die zo kenmerkend is voor onze club.

 1. Respect: Sportiviteit, correct zijn t.o.v. tegenstanders, officials en begeleiders
 2. Sociale binding: Sterke onderlinge verbondenheid en maatschappelijke betrokkenheid
 3. Ambitie: Topsport en breedtesport, regionaal toonaangevende jeugdopleiding
 4. Continuïteit: Continu ledenaantal, kwalitatief en kwantitatief goed kader en gezonde financiële huishouding
 5. Communicatie: Transparantie met een duidelijke taakverdeling en eenduidige informatievoorziening.

Verantwoordelijkheden

 • Benaderen / binnenhalen sponsoren;
 • Binnenhouden bestaande sponsoren;
 • Opstellen van sponsorpakketten en sponsorhandboek;
 • Contractueel alle overeenkomsten zo compleet mogelijk vastleggen, dwz looptijd, bedragen,
  contactpersonen etc;
 • Samenwerking met de businessclub;
 • Samenwerking met de commissie Dames 1 Eredivisie;
 • Opstellen facturen voor de sponsoren;
 • Bestuur op de hoogte houden van de stand van zaken;
 • Opstellen en aanvragen jaarlijks budget voor organiseren van activiteiten
 • Opstellen en bewaken van sponsorbudget.
 • Sponsorbudget jaarlijks indienen bij penningmeester en voorzitter ter voorbereiding van
  begroting.

Bevoegdheden

 • Werven sponsoren;
 • Afsluiten sponsorcontracten;
 • Factureren sponsoren;
 • Evt aanmanen van sponsoren;
 • Samenwerking Businessclub / commissie Dames 1 eredivisie
 • Uitgaven doen binnen het goedgekeurde jaarlijks budget voor organiseren van activiteiten
 • Opstellen en bewaken van sponsorbudget.

Functies

De commissie kent de volgende functies:

 • Voorzitter / coördinator
 • Budgethouder
 • Medewerker secretariaat (actielijst en jaarplanning)
 • Administratief Medewerker opstellen sponsoroffertes en contracten
 • Medewerker sponsoruitingen (linking pin met communicatie commissie)
 • Accountmanagers sponsors (werving van sponsoren, onderhouden van sponsorcontract)
 • Coördinator sponsoractiviteiten
 • Coördinator bijeenkomsten

Leden Sponsorcommissie:

 • Dirk Huising
 • Stephan Olde Egberink
 • Joost Schutte
 • Hennie Oude Munnink
 • Frank Dijkmans

Heb je nog vragen of iets te melden, dan kun je contact opnemen met de sponsorcommissie door in het contactformulier “Sponsorcommissie” te selecteren.