Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie (AC) is verantwoordelijk voor de organisatie van recreatieve activiteiten binnen de verenging.

Zij doet dat vanuit de missie en kernwaarden die Apollo 8 heeft. Apollo 8 is een sportieve en gezellige volleybalvereniging voor breedtesport en topsport, met een jeugdopleiding, een heren- en dameslijn. Een club die vijf kernwaarden nastreeft en uitstraalt. Dit zijn de basiswaarden van Apollo 8 en vormen de pijlers onder de cultuur die zo kenmerkend is voor onze club.

 1. Respect: Sportiviteit, correct zijn t.o.v. tegenstanders, officials en begeleiders
 2. Sociale binding: Sterke onderlinge verbondenheid en maatschappelijke betrokkenheid
 3. Ambitie: Topsport en breedtesport, regionaal toonaangevende jeugdopleiding
 4. Continuïteit: Continu ledenaantal, kwalitatief en kwantitatief goed kader en gezonde financiële huishouding
 5. Communicatie: Transparantie met een duidelijke taakverdeling en eenduidige informatievoorziening.

Verantwoordelijkheden:

 • De voorzitter van de AC:
  • geeft leiding aan de AC
  • vertegenwoordigt de Activiteitencommissie bij het verenigingsbestuur
  • maakt een jaarplanning
  • bewaakt het budget
  • zit vergaderingen Activiteitencommissie voor
 • De Activiteiten commissie:
  • zorgt voor diverse activiteiten ten behoeve van alle groepen binnen de vereniging
  • overlegt met de PR Commissie inzake promotie van activiteiten
  • organiseert en evalueert de activiteiten
  • doet verslag van activiteiten
  • zorgt voor goede communicatie met het bestuur en met overige commissies

Bevoegdheden:

 • Commissie vraagt ieder jaar een budget aan voor de te organiseren activiteiten. Per activiteit wordt een budget toegekend.
 • Commissie is bevoegd om binnen dit budget uitgaven te doen. Zij bewaakt accuraat om binnen het budget te blijven. Doet daarvan verslag aan penningmeester en portefeuillehouder.
 • Voor aanvullend budget kan een verzoek gedaan worden aan penningmeester en portefeuillehouder.
 • Commissie zorgt in afstemming met PR & Communicatie commissie voor de communicatie van de activiteiten.
 • Commissie is bevoegd om sportlink te gebruiken om leden en vrijwilligers uit te
 • nodigen voor activiteiten dan wel het vragen om mee te werken aan activiteiten.

Functies

Voorzitter; Jos Brangert
Lid; Anke Oude Vrielink
Lid; Fenne Brunninkhuis
Lid; Ireen Olthof
Lid; Desi Platenkamp

Heb je nog vragen of iets te melden, dan kun je contact opnemen met de activiteitencommissie door in het contactformulier “Activiteitencommissie” te selecteren.